Tietosuoja / Rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679

Rekisterinpitäjä

LOCOmoi Oy
Tiimalasintie 3 B 9, 02330 Espoo
050 4242 780 / info@locomoi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aki Grönfors
050 4242 780

Rekisterin nimi

LOCOmoi Oy | Markkinointi/Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Asiakaskyselyt ja asiakasinformaation kerääminen
 • LOCOmoi Oy:n ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen
 • LOCOmoi Oy:llä on oikeus käyttää  rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. sähköpostimarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti

Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot: Yritys, nimi, titteli ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • IP-osoitteet
 • Asiakkaan antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin
 • Asiakkaan antamat profilointitiedot, sekä asiakassuhdetta, ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot, kuten. palautteet, sekä palveluiden hankintaan tai yrityksen strategiaan liittyvät tiedot
 • XXX henkilöön liittyvä muu tunnistetieto, sekä yhteystiedot, voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointiin myös asiakkuuden päättymisen jälkeen

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään  LOCOmoin verkkopalveluiden käytön perusteella.

LOCOmoi voi lainsäädännön mukaisesti siirtää suoramarkkinoinnin toteuttamista varten tarvittavat rekisteröidyn tiedot asiakas- ja vakuutusrekisteristään suoramarkkinointirekisteriinsä asiakassuhteen päättymisen jälkeen ja jatkaa siirretyn tietosisällön osalta henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19§ mukaisesti.
 • Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

Tiedot sijaitsevat EUn tai ETA:n ulkopuolella, locomoi Oy:n vuokraamien palveluiden omistajien suojatuissa tietokannoissa.

Tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla esimerkiksi palveluntarjoajien käsitellessä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

LOCOmoi edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista
tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Rekisteri on suojattu palomuurilla ja ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Käyttäjistä jää käyttäjäloki.

LOCOmoi noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

LOCOmoi edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista
tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.