WEBHOTELLI,- JA WORDPRESS YLLÄPITOPALVELUIDEN PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

Tässä on kerrottu Locomoin ja asiakkaan välisistä verkkosivustoa, ohjelmistoja, palvelintila ja webhotellipalvelua koskevista ehdoista. Myöhemmin Sopijapuolista käytetään nimityksiä ”Locomoi” ja ”Asiakas” sekä yhdessä ”Sopijapuolet”.

Asiakas saa Locomoin välityksellä käyttöönsä palvelintilaa, webhotellipalvelun ja WP-ylläpitopalvelun. Palvelintilat ja palvelimien ylläpidon toimittaa projektin vaatimustason mukaan joko Telia Inmics Nebula Oy, Zoner tai Seravo.

Locomoi ei voi ottaa vastuuta muiden toimittamista teknisistä ratkaisuista. Näihin kuuluvat mm. Webhotellipalvelut, palvelimet, käyttöjärjestelmät, teemat, kuormantasaus, välimuistit, lisäosat ja testaustyökalut.

Locomoi ei ota vastuuta WordPress-sivuston tai aws-palvelimella sijaitsevan ohjelman tietoturvasta, sillä erilaisia mahdollisia konfiguraatioita on rajattomasti. Vaikka järjestelmä olisikin kunnossa, ongelmia saattaa olla muissa komponenteissa. Tunnetut uhat pyritään eliminoimaan ja sivustoa ja ohjelmia tarkkaillaan aktiivisesti.

1. SOVELTAMINEN

1.1. Asiakas hyväksyy nämä ehdot tilaamalla toimittajalta palvelun. Ehdot ovat voimassa

1.1.2015 alkaen ja ne korvaavat aiemmat ehdot.

1.2. Lisäksi palveluun sovelletaan Locomoin Yleisiä palvelu- ja toimitusehtoja (”Yleiset Ehdot”). Mikäli nämä Ehdot ovat ristiriidassa Yleisten Ehtojen kanssa, sovelletaan näitä webhotelli-palvelun palvelu- ja toimitusehtoja. Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalain säännöksiä.

2. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

2.1. Asiakkkaalle valitaan palvelintila tai webhotellitaso Locomoin välityksellä edellämainituilta päämiehiltä.

2.2. Locomoi tiedottaa kaikista olennaisista palvelun muutoksista ennakkoon. Jos tiedottaminen ennakkoon ei ole mahdollista, tiedottaa toimittaja muutoksesta heti kun se on mahdollista.

2.3. Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun asiakas niin ilmoittaa, tai kun asiakas maksaa palvelua koskevan laskun. Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi myös, jos asiakas ei ole 14 vuorokauden kuluessa Locomoin ilmoituksesta hyväksynyt tilausta eikä myöskään esittänyt reklamaatiota.

2.4. Palvelun hyväksymisestä ja tilaamisesta sovitaan lisäksi edellämainittujen päämiesten toimitusehdoissa.

3. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

3.1. Asiakas on velvollinen perehtymään Locomoin webhotellipalveluja koskeviin tiedotteisiin, jotka on toimitettu asiakkaalle tämän ilmoittamaan yhteystietoon. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Locomoille muuttuneista yhteystiedoista.

3.2. Asiakas sitoutuu noudattamaan tilaamiaan palveluja koskevia ohjeita ja käyttöehtoja. Jos asiakkaan palveluiden käyttöön osallistuu useampi henkilö, vastaa asiakas siitä, että kyseinen henkilökunta saa ne tiedot, jotka asiakkaalla on.

3.3. Asiakas vastaa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa turvallisesta jakelusta ja säilyttämisestä sekä riittävän satunnaisten salasanojen käytöstä ja salasanojen vaihtamisesta säännöllisin väliajoin.

3.4. Asiakas vastaa kaikesta sisällöstä omilla tietokoneillaan ja sitä kautta tuodusta sisällöstä Locomoin palveluun, jotta sisältö tai sen käyttötapa ei riko tekijänoikeuksia, tietosuojaa tai muuta tiedon käsittelyyn tai levittämiseen liittyvää lakia.

3.5. Asiakas sitoutuu käyttämään webhotellipalveluita siten, ettei toiminta ole lakien, määräysten tai hyvien tapojen vastaista, eikä asiakkaan toiminta tuota haittaa muille.

3.6. Asiakas on vahingonkorvausvelvollinen, jos asiakkaasta johtuvasta syystä kolmas osapuoli vaatii Locomoilta vahingonkorvausta.

3.7. webhotellipalvelun toimittajan soveltamista ehdoista voi aiheutua lisävelvollisuuksia Asiakkaalle.

4. MAKSUT JA LASKUTUS

4.1. Asiakas maksaa Locomoille palvelusta hinnaston mukaisen tai asiakaskohtaisesti tilausvahvistuksessa kirjallisesti määritellyn maksun. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron sekä muut julkisoikeudelliset maksut. Maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta laskun päivämäärästä viivästyskoron ollessa korkolain mukainen. Locomoilla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

4.2. Webhotellipalvelun sopimuksen laskutuskausi on 6 kk, 12 kk tai muu tilauksen yhteydessä sovittu kausi. Laskutus tapahtuu etukäteen. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

4.3. Maksettuja maksuja ei palauteta. Mikäli asiakas haluaa nostaa palvelutasoa tai kapasiteettia, hyvitetään aiemmin maksettu osuus kalliimman palvelun maksusta. Jos asiakas haluaa matalamman palvelutason, tulee alempi hinta voimaan laskutuskauden vaihtuessa

4.4. Locomoilla on oikeus muuttaa hinnastoaan, jolloin uusia hintoja sovelletaan kaikkiin uusiin tilauksiin muutoshetkestä alkaen sekä olemassa oleviin tilauksiin niiden sopimuskauden vaihtumisajankohdasta alkaen.

4.5. Jos palveluun liittyvissä veroissa tai viranomaismaksuissa tapahtuu muutoksia, voi Locomoi muuttaa hinnastoaan vastaaviksi ilman ajallisia rajoituksia.

4.6. Locomoi ei korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä tilaajan työajan tai ansion menetystä.

5. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

5.1. Sopimuskausi ja laskutuskausi ovat samat. Sopimuskausi jatkuu automaattisesti laskutuskauden vaihtuessa laskutuskautta vastaavalla ajalla.

5.2. Mikäli asiakas haluaa päättää sopimuskautensa ennenaikaisesti, voi Locomoi harkintansa mukaan päättää sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä. Tällöin ei kuitenkaan palvelun sopimuskaudelta maksettua maksua palauteta.

5.3. Locomoilla on oikeus kieltäytyä vapauttamasta tai siirtämästä asiakkaan tietoja, verkkotunnusta tai muuta palvelun hallintaan liittyvää tietoa tai tunnusta, mikäli asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaisia maksuja tai täyttänyt muita sopimusvelvoitteitaan Locomoita kohtaan.

6. VAHINKOJEN KORVAAMINEN JA VASTUUT SUORITUKSESTA

6.1. Sopijapuoli vastaa toiselle Sopijapuolelle Sopimusta tai Ehtoja rikkomalla aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Locomoi vastaa myös välillisistä vahingoista kuitenkin silloin, jos vahinko on aiheutettu törkeän huolimattomasti tai tahallaan. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa toiselle Sopijapuolelle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Välillisiksi vahingoiksi luetaan liikevaihdon vähentyminen, liikevoiton menetys tai se, ettei palvelua tai materiaalia ole voitu käyttää tarkoitetulla tavalla.

6.2. Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.